Diplopoda – mnohonožky

Publication Type:Book Chapter
Year of Publication:2006
Authors:P. Kocourek
Book Title:Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien Species of Fauna and Flora of the Czech Republic]
Chapter:4.9
Pagination:243–246
Publisher:Český svaz ochránců přírody
City:Praha
ISBN Number:80-86770-17-6
Abstract:

V ČR je v souča né době známo 73 druhů mnohonožek3, 6 (viz též ref. 1, 2, 4, 5). Kromě vybraných druhů (viz níže) můžeme i některé další druhy mnohonožek označit za nepůvodní a s možností šíření v dalších letech. Pro tyto druhy chybí více historických údajů nebo jejich výskyt zatím není dostatečně zmapován. Jiné druhy mají prostorově omezený výskyt, často vázaný na synantropní stanoviště. Jedná se o druhy: Cylindroiulus parisiorum, Cylindroiulus truncorumCylindroiulus vulnerarius, Allajulus nitidus, Polydesmus angustus a Polydesmus germenicus. Druhy Oxidus gracilis a Amphitomeus attemsii jsou vázány na skleníky. Původně skleníkový Oxidus gracilis již obsazuje i některá venkovní synantropní stanoviště.

Short Title:Mnohonožky
Citation Key:993
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith